Sunday, March 1, 2009

Thirukural - Kadavul Vazhthu

LPÜs YôrjÕ

ALW ØRX GÝjùRpXôm B§
TLYu ØRtú\ EXÏLt\R]ô XôV TVù]uùLôp YôX±Yu
St\ôs ùRôZôAo G²uUXoªûN H¡]ôu Uô]¥ úNokRôo
¨XªûN ¿ÓYôr YôoúYiÓRp úYiPôûU CXôuA¥ úNokRôodÏ
VôiÓm CÓmûT CXCÚsúNo CÚ®û]Ùm úNWô Cû\Yu
ùTôÚsúNo ×Lr×kRôo UôhÓùTô±Yôp IkR®jRôu ùTôn¾o JÝdL
ùS±¨u\ôo ¿Ó YôrYôoR]dÏYûU CpXôRôu RôsúNokRôod LpXôp
U]dLYûX Uôt\p AÕA\Yô¯ AkRQu RôsúNokRôod LpXôp
©\Yô¯ ¿kRp AÕúLô°p ùTô±"p ÏQªXúY GiÏQjRôu
Rôû[ YQeLôj RûX©\®l ùTÚeLPp ¿kÕYo ¿kRôo
Cû\Yu A¥úNWô Rôo


No comments: