Sunday, March 1, 2009

Pullarivanmai - Thirukural

×pX±YôiûUA±®uûU CuûUÙs CuûU ©±§uûU
CuûUVô ûYVôÕ EXÏ.


A±®Xôu ùSgÑYkÕ DRp ©±ÕVôÕm
CpûX ùTßYôu RYôm.


A±®Xôo RômRmûUl À¯dÏm ÀûZ
ùNßYôodÏm ùNnRp A¬Õ.ùYiûU G]lTÓYÕ VôùR²u JiûU
EûPVmVôm Guàm ùNÚdÏ.


LWMWRU úUtùLôiÓ JÝLp LNP\
YpXÕôEm IVm RÚm.


Atm Uû\jRúXô ×pX±Ü RmY«u
Ït\m Uû\Vô Y¯.


AÚUû\ úNôÚm A±®Xôu ùNnÙm
ùTÚªû\ Rôú] R]dÏ.


HYÜm ùNnLXôu RôuúR\ôu AqÜ«o
úTôJm A[ÜúUôo úSôn.


LôQôRôu LôhÓYôu RôuLôQôu LôQôRôu
LiPô]ôm RôuLiP Yôß.


EXLjRôo EiùPuTÕ CpùXuTôu ûYVjÕ
AXûLVô ûYdLl TÓm.No comments: